The smart way to success in forex

แนะนำการใช้งาน MT4 – Market Watch / บัญชี Micro

106

วิดีโอแนะนำการใช้งานเกี่ยวกับการใช้ Market Watch บน MT4 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชั่นพื้นฐานของหน้าต่าง Market Watch บน MT4 และวิธีการใช้งาน