The smart way to success in forex
Browsing Tag

เริ่มต้นอย่างไรในสนามฟอเร็กซ์

เริ่มต้นอย่างไรในสนามฟอเร็กซ์

ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือตลาด Forex (Foreign Exchange Market) เป็นตลาดเพื่อการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริมาณการซื้อขายเกินล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ใหญ่กว่าทุกตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (ตลาดหุ้น) ทั้งโลกรวมกัน…