The smart way to success in forex
Browsing Tag

ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

เริ่มต้นอย่างไรในสนามฟอเร็กซ์

ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือตลาด Forex (Foreign Exchange Market) เป็นตลาดเพื่อการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริมาณการซื้อขายเกินล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ใหญ่กว่าทุกตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (ตลาดหุ้น) ทั้งโลกรวมกัน…

ช่วงเวลาทำการของตลาด forex

เวลาเปิดทำการของตลาด Forex ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือ Forex เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ โดยชั่วโมงการซื้อขายเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 09:00 PM หรือ 10:00 PM ‘GMT’ ของคืนวันอาทิตย์ ต่อเนื่องกันจนไปปิดเวลา 09:00 PM หรือ 10:00 PM…