The smart way to success in forex
Browsing Tag

การซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ หรือ OTC ในตลาด Forex

การซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ หรือ OTC ในตลาด Forex

การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการส่งคำสั่งซื้อ/ขายผ่านนายหน้าหรือโบรกเกอร์ (ในประเทศไทยก็คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์) โดยคำสั่งซื้อ/ขายฯจะถูกประมวลผลขั้นตอนสุดท้ายจนจบครบธุรกรรม ณ…