The smart way to success in forex
Browsing Tag

คู่มือการใช้งาน MetaTrader 4 (MT4)

คู่มือการใช้งาน MetaTrader 4 (MT4)

คู่มือการใช้งาน MetaTrader 4 (MT4) 1.การ Log in 1.1 คลิกที่เมนู File -> Login to Trade Account ดังรูป 1.2 ใส่หมายเลขบัญชีและรหัสผ่านลงไปตรงช่อง Server 1.3 ถ้า Log in ผ่านเรียบร้อยแล้ว ตรงมุมล่างขวาจะแสดงตัวเลขดังรูป ตัวเลขทั้ง 2…