The smart way to success in forex
Browsing Tag

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ การใช้ดีมาน ซัพพลาย เข้ามาช่วยเหลือในการตั้ง SL TP 20 สิงหาคม 2018

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ การใช้ดีมาน ซัพพลาย เข้ามาช่วยเหลือในการตั้ง SL TP 20 สิงหาคม 2018

ในสัมมนานี้ ผู้สอนจะอธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่า demand และ supply ว่ามันหมายถึงอะไร และเราจะนำมันไปใช้ประโยชน์ในการเทรดได้อย่างไรบ้าง สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ เข้าใจถึงรูปร่างของบริเวณที่น่าจะมีดีมาน – ซัพพลายอยู่…