The smart way to success in forex
Browsing Tag

การเทรด โดยใช้ Ichimoku Kinko Hyo

สัมมนา Forex ออนไลน์ การเทรด โดยใช้ Ichimoku Kinko Hyo 27 สิงหาคม 2561

สัมมนา Forex ออนไลน์ การเทรด โดยใช้ Ichimoku Kinko Hyo ในบทเรียนนี้ เราจะใช้เครื่องมือจากภูมิปัญญาชาวญี่ปุ่นอันหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือ Ichimoku Kinko Hyo ซึ่งจะถูกอธิบายและเปิดเผยออกมา Ichimoku Kinko Hyo แปลได้ว่า กราฟที่มีความสมดุล…